Informacja o przetwarzaniu danych na stronie menos.net.pl
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych na stronie menos.net.pl
 
 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Priorytetem jest dla nas dostosowanie procesów w naszej firmie do nowych wymogów, celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Kierujemy do Państwa niniejszą wiadomość mającą na celu przekazanie wszelkich informacji o tym, jak przetwarzamy dane osobowe. Nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.
 
 
 
Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Danych Osobowych jest Menos Sp.z o.o. Mieleszyn 131, 98-430 Bolesławiec, NIP 997-008-33-91
 
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem siedziby pisemnie lub pod adres e-mail: rodo@menos.net.pl
 
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prowadzenia statystyk poprzez pliki cookies.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez nas jedynie na podstawie posiadanych zgód.

Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności

art. 6 ust. 1 lit. f RODO


Odbiorcy danych
Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
 • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, spedycyjną
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

Czas przechowywania danych
Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.
 
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia, a po jego zrealizowaniu przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi.
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W szczególności dane przekazane w sklepie internetowym będą przechowywane do czasu usunięcia konta w sklepie (cofnięcia zgody). 
 
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administrato-rowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego na-ruszenia RODO
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
W przypadku naruszenia przepisów RODO przy przetwarzaniu Państwa danych, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Podanie danych jest dobrowolne.
 
Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
 
W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. 
 
 
 
© 2005-2024 Menos Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
strony www